Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu MERCEDES – BENZ 615D KA
Z dnia 12 czerwca 2024 r.
Likwidator Polskiego Radia Rzeszów S.A. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3 na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi ruchomego majątku Skarbu Państwa, zwanego dalej rozporządzeniem,
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie (sprzedaż) używanego samochodu osobowego marki MERCEDES – BENZ 615 D KA

I. Przedmiotem przetargu jest:

a. Rodzaj pojazdu: samochód specjalny
b. Marka, typ model: MERCEDES – BENZ 615 D KA
c. Nr rejestracyjny: RZ 35440
d. Rok produkcji: 2003
e. Data pierwszej rejestracji: 04. 12. 2003 r.
f. VIN: WDB6683531N112165
g. Wskazania drogomierza: 82 407 km.
h. Pojemość/moc silnika: 4250 ccm/110 kW (150KM)
i. Rodzaj skrzyni biegów: manualna
j. Liczba miejsc: 3
k. Stan pojazdu: pojazd zakupiony w polskim salonie i serwisowany, bezwypadkowy, posiada dwa komplety opon – zimowe i letnie o rozmiarze 215/75 R16.

II. Cena wywoławcza 36 000 zł brutto (trzydzieści sześć tysięcy złotych brutto)

III. Warunki Sprzedaży

a. Polskie Radio Rzeszów S.A. w Likwidacji umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym samochodu na parkingu Radia: Rzeszów ul. Zamkowa 3, w dni robocze od 13 czerwca do 3 lipca br., w godzinach 9.00 – 12.00. Termin oględzin należy uzgodnić pod nr. tel. 17 87 50 450.
b. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 600 zł brutto (trzy tysiące sześćset złotych brutto).
c. Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem na konto Polskiego Radia Rzeszów S.A. w Likwidacji nr rachunku 29 1240 2614 1111 0000 3959 0325. W tytule wpłaty należy podać „wadium przetarg Mercedes Benz”.
d. Termin wniesienia wadium mija z upływem terminu składania ofert określonym
w ogłoszeniu. W tym terminie wadium powinno być zaksięgowane na koncie wskazanym w pkt. III. c).
e. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
f. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana lub została odrzucona zostaje zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
g. Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się poczet ceny.
h. Oferent zobowiązuje się do odbioru samochodu na własny koszt i we własnym zakresie.

IV. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej
w zapieczętowanej kopercie z napisem:
• Przednia strona koperty:
Polskie Radio Rzeszów S.A. w Likwidacji
ul. Zamkowa 3
35-032 Rzeszów
Oferta na zakup samochodu Mercedes Benz
• Tylna strona koperty:
Nazwa (Nazwisko) Oferenta
Adres siedziby (zamieszkania) Oferenta
Oferty należy składać, w dniach roboczych, do dnia 4 lipca 2024 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Polskiego Radia Rzeszów S.A. w Likwidacji ul. Zamkowa 3, a w dniach poprzedzających ostateczny termin złożenia oferty w godz. 9.00 – 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów S.A. w Likwidacji w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3, pokój 202A.

V. Oferta powinna zawierać:

a. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
b. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
c. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
d. Dowód wpłaty Wadium .
e. Oferent jest zobowiązany do podpisania każdej strony oferty.

VI. Informację o wyniku przetargu Polskie Radio Rzeszów S.A w Likwidacji przekaże oferentom w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów S.A. w Likwidacji, ul. Zamkowa 3 w Rzeszowie.
VII. Polskie Radio Rzeszów S.A. w Likwidacji zastrzega sobie prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
VIII. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między oferentami którzy złożyli te oferty z zgodnie z §21 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia.
IX. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od terminu upływu składania ofert.
X. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
a. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
b. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie V ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
c. Zaoferowana propozycja ceny brutto jest niższa od ceny wywoławczej
Komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
XI. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Informacje dodatkowe o przetargu udzielane są pod numerem telefonu: 17 87 50 450

Czytany 149 razy

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top