Skład zarządu:

Likwidator - Jakub Osika

Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.
Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

Kompetencje Zarządu:

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez niniejszy Statut do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.


Skład Rady Nadzorczej:

 • Karol Draus - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jacek Barski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marcin Józefowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

Kompetencje Rady Nadzorczej:
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności spółki.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
 • sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 oraz wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 • opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 • opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
 • uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 • przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 • zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 • opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Mediów Narodowych,
 • zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki,
 • opiniowanie planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo,
 • opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji planów finansowo-programowych, określonych w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji,
 • rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady Programowej zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Skład Rady Programowej:

 1. Bogdan Miszczak - przewodniczący
 2. Grzegorz Męciński - wiceprzewodniczący
 3. Jakub Osika - wiceprzewodniczący
 4. Monika Maj-Lichończak - sekretarz
 5. Sławomir Czwal 
 6. Krzysztof Feret 
 7. Artur Getler 
 8. Jacek Jabłoński 
 9. Paweł Kuca 
 10. Józef Lonczak 
 11. Henryk Nicpoń 
 12. Józef Sroka 
 13. Małgorzata Waksmundzka-Szarek 
 14. Grzegorz Wołczański 
 15. Michał Zając

Rada programowa liczy 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych. Członkowie Rady programowej reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki.


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podział zysku lub pokrycie straty,
 • udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania obowiązków.
Czytany 16761 razy Ostatnio zmieniany 17 styczeń 2024

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top