„Polskie Radio Rzeszów” S.A., z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

 1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o numerze 325/1 o powierzchni 0,20 ha oraz własnością znajdujących się na niej budynków, budowli oraz urządzeń wraz z infrastrukturą, które położone są w miejscowości Tylawa, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr KS1K/00106875/0,

 2. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o numerze 326/5 o powierzchni 0,09 ha, która położona jest w miejscowości Tylawa, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr KS1K/00106875/0.

 

 1. Cena wywoławcza - 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy) netto.

 2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 2.09.2020 r. wadium wyłącznie w gotówce w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 groszy) na rachunek bankowy „Polskiego Radia Rzeszów” S.A.: BANK PEKAO S.A. II O/RZESZÓW 29 1240 2614 1111 0000 3959 0325.

 3. Organizator zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:
  1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
  2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

 4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opisanych: „Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Tylawie” w sekretariacie „Polskiego Radia Rzeszów” S.A. do dnia 2.09.2020 r. do godziny 12:00.

 5. Oferent jest związany ofertą przez 180 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

 6. Oferta powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  3. oryginał dowodu wpłacenia wadium,
  4. w przypadku osób fizycznych dokumentu potwierdzającego tożsamość, a będący w związku małżeńskim również obowiązani są wskazać, czy występują w imieniu własnym, czy zamierzają nabyć nieruchomość w imieniu swoim, czy i małżonka na majątek wspólny, i wówczas obowiązani są przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości, bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoba obca działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa (notarialnie potwierdzonego).
  5. W przypadku podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych aktualnego odpisu z KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej., zaświadczenia o numerze REGON, decyzji o nadaniu numeru NIP, stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość i upoważnienia do reprezentowania uczestnika przetargu,
  6. dokumentu potwierdzającego uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga uzyskania zgody właściwego organu.
  7. oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń.
  8. oświadczenia, że oferent pokryje wszystkie koszty przeniesienia praw do sprzedawanej nieruchomości.
  9. Oświadczenia o przejęciu wszelkich roszczeń osób trzecich wobec „Polskiego Radia Rzeszów” S.A. oraz jej poprzednika prawnego dotyczących nieruchomości objętej przetargiem.
  10. W przypadku cudzoziemca niezbędne jest przedłożenie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U.2017.2278).

 7. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie VI lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 9. Z nieruchomością można się zapoznać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (0-17 87 50 450). Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Magdalena Kocój-Radziewicz - Kierownik Działu Administracji „Polskiego Radia Rzeszów” S.A.
Czytany 3830 razy Ostatnio zmieniany 11 sierpień 2020

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top