"Polskie Radio Rzeszów" S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tego sprawozdania.
 2. Przedłużenie umowy na kolejny 2-letni okres może nastąpić pod warunkiem wyrażenia woli kontynuowania umowy przez "Polskie Radio Rzeszów" S.A. W przypadku nie skorzystania z przedłużenia umowy, firmie audytorskiej nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 będzie się odbywała na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe, tj. badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.
 3. Od firmy audytorskiej oczekujemy:
  1. gotowości do obecności przedstawiciela firmy audytorskiej (o ile będzie to konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki; koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska,
  2. przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
  3. przeprowadzenia badania w siedzibie Spółki metodą pełną następujących obszarów, z zastrzeżeniem ppkt 5, jej działalności:
   1. działalność operacyjna,
   2. pozostałe koszty i przychody operacyjne
   3. kosztów i przychodów finansowych,
   4. zysków i strat nadzwyczajnych,
   5. rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
   6. umów różnego rodzaju pośrednictwa,
  4. po przekroczeniu poziomu istotności o wartości 5.000,00 zł. dla jednego dokumentu obszary o których mowa w ppkt 4 powinny być badane metodą pełną.
 4. Oferta powinna zawierać:
  1. dokumenty dotyczące informacji o firmie audytorskiej, w tym:
   1. forma prowadzonej działalności,
   2. aktualny odpis z właściwego rejestru,
   3. wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
   4. informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów,
  2. oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności,
  3. informację wykazujące znajomość przez firmę audytorską w branży, w której działa Spółka listę podmiotów, u których firma audytorska w okresie ostatnich 3 lat prowadziła badania sprawozdań finansowych,
  4. określenie ceny netto usługi plus należny podatek VAT obejmującej: badanie sprawozdania finansowego oraz złożenie sprawozdania z badania,
  5. skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
  6. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
  7. poświadczoną za zgodność z oryginałem - kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że firma audytorska jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500.000 zł. w roku 2019 i pisemne zobowiązanie do złożenia kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, o którym mowa wyżej, za 2020 i 2021 rok,
  8. projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie stanowiącej podstawę wyboru firmy audytorskiej.
 5. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem sprawozdania z badania tego sprawozdania:
  1. za rok obrotowy 2019 - do 25 marca 2020 r.,
  2. za rok obrotowy 2020 - do 25 marca 2021 r.
 6. Zainteresowani proszeni są o złożenie w terminie do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 1300 pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem: OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO "POLSKIEGO RADIA RZESZÓW" S.A. - NIE OTWIERAĆ w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 1400 pod adresem:
  Rada Nadzorcza
  "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna
  Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów

  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 1400 w siedzibie Spółki.
 8. Dopuszcza się wspólne składnie ofert przez firmy audytorskie prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
 9. Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji w przedmiocie zamówienia jest Krystyna Pękala - p.o. Głównej Księgowej Spółki.
 10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, wezwania do uzupełnienia ofert oraz odstąpienie od wyboru firmy audytorskiej bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Dodatkowe informacje
 • Udostępniający: Mirosław Majka
 • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Czytany 1755 razy Ostatnio zmieniany 30 lipiec 2019
Top