Skład zarządu:

Prezes Zarządu - Przemysław Tejkowski

Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.
Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

Kompetencje Zarządu:

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez niniejszy Statut do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.


Skład Rady Nadzorczej:
 • Janusz Magoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Pietrusza - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Magdalena Rodecka - Sekretarz Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

Kompetencje Rady Nadzorczej:
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności spółki.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
 • sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 oraz wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 • opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 • opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
 • uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 • przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 • zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 • opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Mediów Narodowych,
 • zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki,
 • opiniowanie planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo,
 • opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji planów finansowo-programowych, określonych w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji,
 • rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady Programowej zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

Skład Rady Programowej:

 1. Bogdan Miszczak - przewodniczący
 2. Maciej Kamiński - wiceprzewodniczący
 3. Paweł Kurasz - wiceprzewodniczący
 4. Bogumiła Stec–Świderska - sekretarz
 5. Andrzej Dec
 6. Grzegorz Lepianka
 7. Jerzy Mielniczuk
 8. Roman Ciszek
 9. Konrad Sawiński
 10. Piotr Stącel
 11. Piotr Steczkowski
 12. Marcin Szczur
 13. Małgorzata Froń
 14. Małgorzata Waksmundzka-Szarek
 15. Grzegorz Wołczański
Rada programowa liczy 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych. Członkowie Rady programowej reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podział zysku lub pokrycie straty,
 • udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania obowiązków.
Dodatkowe informacje
 • Udostępniający: Mirosław Majka
 • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Czytany 12690 razy Ostatnio zmieniany 17 maj 2017
Top