Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Skoda 5E Octavia 1798 ccm / 132 kW (179KM)

Z dnia 27 marca 2023 r.

Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów S.A. na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, zwanego dalej rozporządzeniem,

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie (sprzedaż) używanego samochodu osobowego marki Skoda  Octavia 1798 ccm / 132 kW (179KM), Typ 5E.

 1. Przedmiotem przetargu jest:
  1. Rodzaj pojazdu: samochód osobowy.
  2. Marka, typ model: Skoda 5E Octavia, 1.8 TSI MR 13.
  3. Nr rejestracyjny: RZ 4717L.
  4. Rok produkcji: 2015.
  5. Data pierwszej rejestracji: 05. 03. 2015 r.
  6. VIN: TMBAD7NE4F0187418.
  7. Wskazania drogomierza: 204800 km.
  8. Pojemość/moc silnika: 1798 ccm / 132 kW (179KM).
  9. Rodzaj skrzyni biegów: manualna .
  10. Liczba miejsc: 5.
  11. Stan pojazdu: pojazd zakupiony w polskim salonie i serwisowany, bezwypadkowy, drobne zarysowania powłoki lakierniczej błotnika tylnego prawego i pokrywy bagażnika, posiada dwa komplety opon – zimowe i letnie o rozmiarze 205/55 R16 91T.
 2. Cena wywoławcza 41 000 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych)
 3. Warunki Sprzedaży
   1. Polskie Radio Rzeszów S.A. umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym samochodu na parkingu Radia: Rzeszów ul. Zamkowa 3, w dni robocze od 27 marca do 7 kwietnia br. W godzinach 9.00 – 12.00. Termin oględzin należy uzgodnić pod nr. tel. 17 87 50 453.
   2. Polskie Radio Rzeszów S.A. żąda wpłaty wadium w wysokości 4100 zł (cztery tysiące sto złotych).
   3. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Polskiego Radia Rzeszów S.A. nr rachunku 29 1240 2614 1111 0000 3959 0325. W tytule wpłaty należy podać „wadium przetarg Skoda Octavia Radio Rzeszów”.
   4. Termin wniesienia wadium mija z upływem terminu składania ofert określonym
    w ogłoszeniu. W tym terminie wadium powinno być zaksięgowane na koncie wskazanym w pkt. III. c).
   5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
   6. W stosunku do Oferenta, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny.
   7. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana zostaje zwrócone w terminie 7 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargu.
   8. Oferent zobowiązuje się do odbioru samochodu na własny koszt i we własnym zakresie.
 4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej
  w zapieczętowanej kopercie z napisem:

  •  Przednia strona koperty:
     Polskie Radio Rzeszów S.A.
     ul. Zamkowa 3
     35-032 Rzeszów
     Oferta na zakup samochodu Skoda Octavia

  •  Tylna strona koperty:
      Nazwa (Nazwisko) Oferenta
      Adres siedziby (zamieszkania) Oferenta

  Oferty należy składać do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Polskiego Radia Rzeszów S.A. ul. Zamkowa 3, w godz. 9.00 – 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów S.A. w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3, pod 202A.

 5. Oferta powinna zawierać:
  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
  2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
  4. Dowód wpłaty Wadium .
  5. Oferent jest zobowiązany do podpisania każdej strony oferty.
 6. Informację o wyniku przetargu Polskie Radio Rzeszów S.A przekaże oferentom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów  S.A. ul. Zamkowa 3 w Rzeszowie.
 7. Polskie Radio Rzeszów S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 8. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między oferentami którzy złożyli te oferty z zgodnie z   §21 ust. 3 rozporządzenia.
 9. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od terminu upływu składania ofert.
 10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli.
  1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  2. Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie V ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
  3. Zaoferowana propozycja ceny brutto jest niższa od ceny wywoławczej
 11. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

  Informacje dodatkowe o przetargu udzielane są pod numerem telefonu: 17 87 50 450
Czytany 848 razy Ostatnio zmieniany 04 kwiecień 2023

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top