Dnia 9 stycznia 2019 r. Prezes Zarządu "Polskiego Radia Rzeszów" S.A. na podstawie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, zwanego dalej rozporządzeniem,
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie (sprzedaż) używanego samochodu osobowego marki Volkswagen Passat, rok produkcji 2011.

 1. Przedmiotem przetargu jest
  1. rodzaj pojazdu: samochód osobowy,
  2. marka, typ model: Volkwagen Passat B7 Lim. Comfortline 1.8 TSI 118 kW,
  3. nr rejestracyjny: RZ 5915G,
  4. rok produkcji: 2011,
  5. data pierwszej rejestracji: 09.05.2012 r.,
  6. nr identyfikacyjny: WVWZZZ3CZCP018769,
  7. wskazania drogomierza: 250.000 km,
  8. rodzaj nadwozia: limuzyna,
  9. pojemność skokowa silnika: 1798 cm3,
  10. rodzaj skrzyni biegów: manualna,
  11. stan pojazdu: sprawny, zadbany, serwisowany, bezwypadkowy.
 2. Cena wywoławcza wynosi 26.500 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy) brutto.

 3. Warunki sprzedaży:
  1. "Polskie Radio Rzeszów" S.A. umożliwia zapoznanie się ze stanem technicznym samochodu na parkingu Radia: Rzeszów, ul. Zamkowa 3 w dni robocze od 10 do 22 stycznia br. w godzinach od 9:00-12:00. Termin oględzin samochodu należy uzgodnić pod nr tel. 17 87 50 450.
  2. "Polskie Radio Rzeszów" S.A. żąda wpłaty wadium w wysokości 2.650.00 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
  3. Wadium należy wpłacić przelewem na konto "Polskiego Radia Rzeszów" S.A. nr rachunku 29 1240 2614 1111 0000 3959 0325, w tytule wpłaty należy podać: "wadium przetarg Passat Radio Rzeszów".
  4. Termin wniesienia wadium mija z upływem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu. W tym terminie wadium powinno być zaksięgowane na koncie wskazanym w pkt. III. c).
  5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
  6. W stosunku do Oferenta który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny.
  7. Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta nie została wybrana zostaje zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargu.
  8. Oferent zobowiązuje się do odbioru samochodu na własny koszt i we własnym zakresie.
 4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z napisem:
  • przednia strona koperty:
   "Polskie Radio Rzeszów'’ S.A. ul. Zamkowa 3; 35-032 Rzeszów. Oferta na zakup samochodu VW PASSAT.
  • tylna strona koperty:
   Nazwa (Nazwisko) Oferenta
   Adres siedziby (zamieszkania) Oferenta

   Oferty należy składać do dnia 24.01.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie "Polskiego Radia Rzeszów" S.A. ul. Zamkowa 3, w godz. 9:00 - 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2019r. o godz. 12:30 w siedzibie "Polskiego Radia Rzeszów" S.A. w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3. pok. 202A.
 5. Oferta powinna zawierać:
  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
  2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
  4. Dowód wpłaty wadium.

   Oferent zobowiązany jest do podpisania każdej strony oferty.
 6. Informację o wyniku przetargu "Polskie Radio Rzeszów" S.A. przekaże Oferentom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie "Polskiego Radia Rzeszów" S.A., ul. Zamkowa 3 w Rzeszowie.

 7. "Polskie Radio Rzeszów" S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 8. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie aukcji między tymi oferentami którzy złożyli te oferty, zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia.

 9. Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od terminu upływu składania ofert.

 10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie V ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
  3. zaoferowana propozycja ceny brutto jest niższa od ceny wywoławczej.
 11. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacji dodatkowych o przetargu udziela Kierownik Działu Administracji Magdalena Kocój-Radziewicz tel. 17 87 50 450.

Załączniki
Dodatkowe informacje
 • Udostępniający: Mirosław Majka
 • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Czytany 52 razy Ostatnio zmieniany 09 styczeń 2019

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top