"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tego sprawozdania.

 2. Od firmy audytorskiej oczekujemy:
  1. gotowości do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.
  2. co najmniej dwóch spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. O terminach posiedzeń firma audytorska powiadomiona będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska,
  3. przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki,
  4. przeprowadzenia badania w siedzibie Spółki metodą pełną następujących obszarów, z zastrzeżeniem ppkt 5, jej działalności:
   1. działalność operacyjna,
   2. pozostałe koszty i przychody operacyjne
   3. kosztów i przychodów finansowych,
   4. zysków i strat nadzwyczajnych,
   5. rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
   6. umów różnego rodzaju pośrednictwa,
  5. po przekroczeniu poziomu istotności o wartości 5.000,00 zł. dla jednego dokumentu obszary o których mowa w ppkt 4 powinny być badane metodą pełną.

 3. Oferta powinna zawierać:
  1. dokumenty dotyczące informacji o firmie audytorskiej, w tym:
   1. o formie prowadzenia działalności,
   2. wpisie na listę firm audytorskich,
   3. o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów,
   4. listę podmiotów, u których firma audytorska dotychczas prowadziła badania sprawozdań finansowych,
  2. oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności,
  3. informację wykazujące znajomość przez firmę audytorską w branży, w której działa Spółka,
  4. określenie ceny netto usługi plus należny podatek VAT obejmującej: badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania tego sprawozdania,
  5. skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów,
  6. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
  7. poświadczoną za zgodność z oryginałem - kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500.000 zł. w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2017
   i pisemne zobowiązanie do złożenia kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, o którym mowa wyżej, za 2018 rok,
  8. przedłożenie informacji, czy firma w okresie 5 lat poprzedzających badanie sprawozdania finansowego wykonywała jakiekolwiek usługi na rzecz Spółki, jeżeli tak, to jakie,
  9. projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie stanowiącej podstawę wyboru biegłego rewidenta.
 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem sprawozdania z badania tego sprawozdania: do 31 marca 2017 r.

 2. Pełna płatność za przedmiot zamówienia nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

 3. Zainteresowani proszeni są o złożenie w terminie do 9 sierpnia 2017 r. do godz. 1300 pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem: OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO "POLSKIEGO RADIA RZESZÓW" S.A. - NIE OTWIERAĆ w terminie do dnia 9 sierpnia 2017 r. do godz. 1400 pod adresem:

  Rada Nadzorcza
  "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna
  ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów

  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2017 r. o godz. 14 00 w siedzibie Spółki.

 2. Dopuszcza się wspólne składnie ofert (na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.) przez firmy audytorskie prowadzące działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 3. Ten sam podmiot nie może badać sprawozdań finansowych Spółki więcej niż przez 5 kolejnych lat.

 4. Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji w przedmiocie zamówienia jest Diana Mróz - Główna Księgowa Spółki.

 5. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru firmy audytorskiej bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Dodatkowe informacje
 • Udostępniający: Mirosław Majka
 • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Czytany 2050 razy Ostatnio zmieniany 24 lipiec 2017

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top