"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
  1. 1) gotowości do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszt udziału (koszty delegacji) biegłego rewidenta w Walnym Zgromadzeniu ponosi Spółka.

  2. 2) co najmniej dwóch spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident,

  3. 3) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki,

  4. 4) przeprowadzenia badania w siedzibie Spółki metodą pełną następujących obszarów, z zastrzeżeniem ppkt 5, jej działalności:
   1. a) działalność operacyjna,
   2. b) pozostałe koszty i przychody operacyjne
   3. c) kosztów i przychodów finansowych,
   4. d) zysków i strat nadzwyczajnych,
   5. e) rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
   6. f) umów różnego rodzaju pośrednictwa,

  5. 5) po przekroczeniu poziomu istotności o wartości 5.000,00 zł. dla jednego dokumentu obszary o których mowa w ppkt 4 powinny być badane metodą pełną.

 3. Oferta powinna zawierać:
  1. 1) dokumenty dotyczące informacji o biegłym rewidencie, w tym:
   1. a) o formie prowadzenia działalności,
   2. b) wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
   3. c) wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
   4. d) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
   5. e) listę podmiotów, u których firma dotychczas prowadziła badania sprawozdań finansowych,

  2. 2) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

  3. 3) informację wykazujące znajomość przez biegłego rewidenta w branży, w której działa Spółka,

  4. 4) określenie ceny netto usługi plus należny podatek VAT obejmującej: badanie sprawozdania finansowego, sporządzenia pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, raport z badania tego sprawozdania,

  5. 5) skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

  6. 6) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

  7. 7) poświadczoną za zgodność z oryginałem - kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500.000 zł. w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2015 i pisemne zobowiązanie do złożenia kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, o którym mowa wyżej, za 2016 rok,

  8. 8) przedłożenie informacji, czy firma w okresie 5 lat poprzedzających badanie sprawozdania finansowego wykonywała jakiekolwiek usługi na rzecz Spółki, jeżeli tak, to jakie,

  9. 9) projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego, uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie stanowiącej podstawę wyboru biegłego rewidenta.

 4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu: do 31 marca 2016 r.

 5. Pełna płatność za przedmiot zamówienia nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania.

 6. Zainteresowani proszeni są o złożenie w terminie do 31 sierpnia 2015 r. do godz. 1600 pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem: OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO "POLSKIEGO RADIA RZESZÓW" S.A. - NIE OTWIERAĆ w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godz. 1615 pod adresem:

  Rada Nadzorcza
  "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna
  ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów

  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 1615 w siedzibie Spółki.

 8. Dopuszcza się wspólne składnie ofert (na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.) przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 9. Ten sam podmiot nie może badać sprawozdań finansowych Spółki więcej niż przez 5 kolejnych lat.

 10. Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji w przedmiocie zamówienia jest Maria Biedka- Główna Księgowa Spółki.

 11. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru biegłego rewidenta bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Ogłoszenie jest zgodne z Zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa nr 34 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Dodatkowe informacje
 • Udostępniający: Mirosław Majka
 • Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Polak
Czytany 2337 razy Ostatnio zmieniany 03 sierpień 2015

Polskie Radio Rzeszów

Zamkowa 3
35-032 - Rzeszów
17 852 15 01
17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 813-00-14-447

REGON 690271718

Top